Privacy

Preview Filip Van Roe Choeursalainplatelballets Cdela B DSC1507

1. ALGEMEEN

Opera Ballet Vlaanderen vzw vindt uw privacy als klant belangrijk en verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de volgende privacyverklaring.

Ons publiek staat voor ons op de eerste plaats en daarom willen we als grootste kunstinstelling van Vlaanderen een kwaliteitsvolle service bieden aan u, onze klanten, aangepast aan uw interesse en wensen.

Opera Ballet Vlaanderen vzw, met adres Van Ertbornstraat 8, 2018 Antwerpen, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wet- en regelgeving GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd).

Met de aankoop van kaartjes, het gebruik van onze diensten (waaronder ook onze websites) of het solliciteren via onze website stemt u dan ook in met deze privacyverklaring.

2. DEFINITIES

Betrokkene betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Persoonsgegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Verwerking betekent een bewerking of een geheel bewerkingen die betrekking hebben op persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

Doeleinde(n) betekent de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring;

Ontvanger betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie of een dienst aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet derde partij;

Derde betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken;

3. TOEPASSINGSGEBIED

Om een duidelijk beeld te geven en transparant te zijn over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Hier leggen wij uit wanneer en welke persoonsgegevens worden verwerkt, en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van Opera Ballet Vlaanderen vzw en op sollicitaties via de website.

4. DRAAGWIJDTE VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 • wanneer u een kaartje koopt voor één van onze voorstellingen
 • wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven
 • wanneer u solliciteert via het formulier op onze website
 • wanneer u op een andere manier gebruikmaakt van onze diensten en producten
 • wanneer u om veiligheidsredenen gefilmd wordt door bewakingscamera’s in onze gebouwen

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Elke verwerking van persoonsgegevens moet steunen op één van de rechtsgronden (Art. 6.1). Opera Ballet Vlaanderen vzw zal zich voornamelijk beroepen op

de toestemming: van Opera Ballet Vlaanderen vzw mag uw persoonsgegevens verwerken indien wij uw toestemming verkregen hebben. Iedere toestemming moet vrij, specifiek, geinformeerd, aantoonbaar en berust op een positieve actie zijn. Gevoelige gegevens mogen uitsluitend op basis van een uitdrukkelijke toestemming verwerkt worden. Bovendien moet iedere toestemming altijd even gemakkelijk worden ingetrokken als ze werd gegeven;

de overeenkomst: wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel in het kader van de uitvoering van een contract of het nemen van precontractuele maatregelen. Deze rechtsgrond is echter niet van toepassing op de verwerking van gevoelige gegevens;

het vitaal belang: de gegevensverwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Deze rechtsgrond is van toepassing enkel als er sprake is van een risico voor de gezondheid en/of het leven van natuurlijke persoon;

een taak van algemeen belang: de persoonsgegevens zijn nodig voor het vervullen van een taak van algemeen belang of van een taak die aan de organisatie is opgedragen in het kader van de uitoefening van openbaar gezag;

het gerechtvaardigd belang: wij verwerken uw persoonsgegevens om redenen die het gerechtvaardigde belang van Opera Ballet Vlaanderen betreffen, bijvoorbeeld om factuurfraude te detecteren en onze klanten hiervan op de hoogte brengen. Wanneer wij dit soort verwerking uitvoeren, streven wij daarbij naar een evenwicht tussen dit gerechtvaardigde belang en het respecteren van uw persoonlijke levenssfeer.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinde?

Opera Ballet Vlaanderen vzw kan verschillende types van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.operaballet.be verwerken. In het bijzonder kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen en bewaren:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Foto('s) en/of video('s)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Uw persoonsgegevens worden verder verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het functioneren van de website,
 • de analyse van uw bezoek,
 • het onderhouden van relaties,
 • het verwerken van uw aanvragen en bestellingen van goederen en diensten op www.operaballet.be waaronder kaartjes en abonnementen
 • om een zaalhuurofferte aan te bieden,
 • om onze nieuwsbrieven, magazines of brochures te kunnen versturen, en de daarbij horende verwerking en verdere opvolging.
 • om te kunnen solliciteren.

Na uw registratie op onze website kunnen we ook om bijkomende informatie vragen die ons kan helpen om nog aangepastere diensten te leveren. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om Opera Ballet Vlaanderen vzw in staat te stellen uw bestelling te leveren of vraag te behandelen.

Bewaring gegevens

De persoonsgegevens worden bewaard in streng beveiligde datacentra, zij het niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze oorspronkelijk verzamelden. De leveranciers van de databases kunnen in geen geval gebruik maken van de persoonsgegevens. Opera Ballet Vlaanderen vzw bewaart de persoonsgegevens tot u vraagt om deze te wissen

Online ticketverkoop en abonnementen

De persoonlijke gegevens die u meegeeft om kaartjes of abonnementen te bestellen, worden opgeslagen in uw profiel en verwerkt door Opera Ballet Vlaanderen vzw in de volgende categorieën:

 • contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • geboortedatum (nodig om kortingen toe te kennen aan bv. min 26-jarigen)
 • geslacht (om u op de juiste manier te kunnen aanspreken)
 • betalingsgeschiedenis
 • bestellingsgegevens (maar uw bankrekening- of kaartnummer wordt niet opgeslagen)

Verwerkingsdoeleinden

Opera Ballet Vlaanderen vzw verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in eerste instantie om uw bestelling op een correcte manier te behandelen en te leveren en daarnaast voor profilering, het verzenden van brochures, magazines, nieuwsbrieven, servicemails en klanttevredenheidsonderzoeken.

Bewaring gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard in een streng beveiligd datacentrum in beheer van de leverancier van het gebruikte ticketsysteem. Deze leverancier kan in geen geval gebruik maken van die persoonsgegevens.

Indien u geen actieve klant meer bent van Opera Ballet Vlaanderen vzw dan zullen we uw gegevens niet meer gebruiken voor het verzenden van promotie (nieuwsbrieven, magazines, brochures). U heeft altijd het recht ze te laten verwijderen uit de database (zie verder “10. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?”). Opera Ballet Vlaanderen vzw zal sporadisch gebruik maken van uw gegevens (locatie, leeftijd) voor statistische doeleinden.

Tickets Antwerpen

Tickets Antwerpen is een nieuw initiatief van drie vooraanstaande culturele organisaties: DE SINGEL, Opera Ballet Vlaanderen en Antwerp Symphony Orchestra.

De organisaties maakten in 2018 de overstap van aparte systemen naar één, gedeeld ticketsysteem en schakelen in 2021 over naar een nieuw Ticketingsysteem (Tix Benelux) voor nog meer mogelijkheden en gebruiksgemak. Hierdoor is gezamenlijke verkoop mogelijk – bijvoorbeeld van gemixte series – vanuit één zaalplattegrond. De organisaties kunnen zo hun eigen, elkaars én gezamenlijke tickets verkopen. Zowel voor eenmalige evenementen als voor series. Het voordeel van deze samenwerking is dat je maar één “Tickets Antwerpen”-login nodig hebt om online tickets of abonnementen aan te kopen bij de verschillende organisaties. Je contactgegevens worden voortaan gedeeld tussen de organisaties waar je tickets koopt, zodat jouw informatie steeds up-to-date is.

Waarom deze samenwerking?

De samenwerking maakt het mogelijk voor de 3 cultuurhuizen om gezamenlijke verkoop op te zetten. De organisaties kunnen zo hun eigen, elkaars én gezamenlijke tickets verkopen vanuit één zaalplattegrond. Zowel voor eenmalige evenementen als voor series.

Voor klanten betekent dit dat je maar één “Tickets Antwerpen”-login nodig hebt om online tickets of abonnementen aan te kopen bij de verschillende organisaties. Je contactgegevens worden voortaan gedeeld tussen de organisaties waar je tickets koopt, zodat jouw informatie steeds up-to-date is.

Wat betekent deze samenwerking voor mijn klantgegevens?

Binnen Tickets Antwerpen worden je contactgegevens alleen gedeeld tussen de organisaties waarbij je klant bent. Je gegevens worden dus alleen gebruikt door een organisatie waarbij je tickets of een abonnement besteld hebt. Het voordeel van deze samenwerking is dat je maar één “Tickets Antwerpen”-login nodig hebt om online tickets of abonnementen aan te kopen bij de 3 huizen en je gegevens maar op 1 plek dient aan te passen mocht er iets wijzigen aan je contactgegevens. Voorkeuren voor postmailings en e-mailings kan je bij iedere organisatie afzonderlijk aangeven en worden niet gedeeld. Ook je klanthistoriek of aankoophistoriek wordt niet gedeeld.

Welke gegevens worden gedeeld?

Binnen Tickets Antwerpen worden je contactgegevens alleen gedeeld tussen de organisaties waarbij je klant bent. Je gegevens worden dus alleen gebruikt door een organisatie waarbij je tickets of een abonnement besteld hebt. Voorkeuren voor postmailings en e-mailings kan je bij iedere organisatie afzonderlijk aangeven en worden niet gedeeld. Ook je klanthistoriek of aankoophistoriek wordt niet gedeeld.​

Meldingen en vragen

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens of als je je wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief en/of voor brochures of magazines, mail dan privacy@operaballet.be

​Sollicitaties

Persoonsgegevens van sollicitanten worden enkel gebruikt voor wervingsdoeleinden. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden bewaard in de database van Opera Ballet Vlaanderen vzw tot 1 jaar na de sollicitatie.

Opera Ballet Vlaanderen vzw verwerkt deze persoonsgegevens in een goed beveiligde database, bijvoorbeeld:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • e-mail- en postadres
 • telefoonnummer
 • foto
 • CV

Zonder uw toestemming, worden deze gegevens niet uitgewisseld met derden.

5. DELEN MET SOCIALE NETWERKSITES

Met de functies voor sociale netwerksites op www.operaballet.be kan u informatie, bijvoorbeeld artikels, delen. Als aanvulling hierop kan onze website sociale plug-ins bevatten, waaronder diegene die worden aangeboden door Facebook, Twitter en Instagram zodat u op deze platforms informatie kunt delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring. Opera Ballet Vlaanderen vzw heeft geen controle over hoe deze plug-ins door deze sociale netwerken worden beheerd. Wij raden u aan om hun gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookiebeleid te lezen voordat u gebruik maakt van deze plug-ins.

6. BEWAKINGSCAMERA

Opera Ballet Vlaanderen vzw maakt in zijn gebouwen gebruik van bewakingscamera’s. Wij zullen deze camerabeelden verwerken ten behoeve van veiligheid en toegangscontrole van gebouwen van Opera Ballet Vlaanderen, bewaking van medewerkers en bezoekers/personen aanwezig in gebouwen van Opera Ballet Vlaanderen, preventie en registratie van strafbare feiten (zoals inbraak, diefstal of vernieling).

We zullen de camerabeelden niet langer dan dertig (30) dagen bewaren met het oog op gebruik voor de hierboven genoemde doeleinden. Na het verstrijken van de termijn worden de beelden gewist door ze te overschrijven met een nieuwe opname.

7. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Opera Ballet Vlaanderen vzw zorgt voor een passende technische beveiliging van uw persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de gegevens alleen beschikbaar zijn voor een beperkt aantal medewerkers die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun functie.

8. OVERDRACHT AAN DERDEN

Wij zullen uw gegevens niet overdragen aan derden, zonder uw expliciete toestemming, tenzij dit nodig is om de doeleinden te realiseren beschreven in deze privacyverklaring of bij wettelijke verplichting. Persoonsgegevens (nl. contactgegevens) van klanten worden wel opgeslagen in het ticketnetwerk van Ticket Antwerpen. Binnen dit netwerk worden enkel de identificatie- en contactgegevens gedeeld. Die gegevens mogen enkel gebruikt worden door een andere organisatie bij de bestelling van tickets voor een evenement dat Opera Ballet Vlaanderen vzw samen met hen organiseert.Wij en onze partners nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van deze gegevens.

9. OVERDRACHT NAAR LANDEN BUITEN DE EER

In bepaalde gevallen kan de gegevens mogen enkel gebruikt worden door een andere organisatie bij de bestelling van tickets voor een evenement dat Opera Ballet Vlaanderen vzw uw persoonsgegevens bewaren in en/of overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit het geval is, garanderen wij dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de relevante wettelijke verplichtingen, en verzekeren wij dat het derde land een adequaat niveau van bescherming van jouw Persoonsgegevens kan garanderen.

10. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel en alleen op een transparante en rechtmatige manier verwerken, voor hierboven genoemde expliciete en rechtmatige doeleinden. Wij verzekeren u dat de verwerkte persoonsgegevens adequaat, accuraat, relevant en niet overmatig zijn. Bovendien hebt u als betrokkene een aantal rechten gerelateerd aan de persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld.

Recht van inzage (Art. 15)

Dit betekent dat u recht hebt te weten of de door u verstrekte persoonsgegevens door ons worden verwerkt. U kan altijd een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens vragen.

Recht op rectificatie (Art. 16)

U heeft altijd recht op verbetering van uw persoonsgegevens, indien ze onjuist of onvolledig zijn.

Recht op beperking van de verwerking (Art. 18)

In bepaalde omstandigheden mag u Opera Ballet Vlaanderen vzw vragen om tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen en de verwerking van daarvan dus te beperken. Dit recht kunt u uitoefenen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 • de gegevens van de betrokkene zijn niet juist,
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik daarvan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. In afwachting van de uitkomst van de afweging of de gronden van de organisatie zwaarder wegen dan die van de betrokkene moet de gegevensverwerking beperkt worden.

Recht van bezwaar (Art. 21)

U mag bezwaar aantekenen tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. (op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen)

Er kunnen sfeerbeelden van het publiek gemaakt worden. Deze sfeerbeelden kan Opera Ballet Vlaanderen vzw gebruiken voor marketingdoeleinden. U kan zich hiertegen verzetten door een mail te sturen naar privacy@operaballet.be voorafgaand aan uw bezoek aan onze zalen of door dit te melden aan onze onthaalmedewerkers tijdens uw bezoek.

Recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief direct markering en profilering (Art. 22)

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing en de hiermee gepaard gaande profielanalyse.

Direct marketing

Opera Ballet Vlaanderen vzw maakt gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. We versturen geregeld informatie over ons actuele programma, zowel op papier als elektronisch. U kan zich hier steeds op in- en uitschrijven.

Nieuwsbrieven (e-mail): U kan zich inschrijven op onze nieuwsbrieven bij uw aankoop of wanneer u bv. een zaal bij ons huurt. Onderaan in onze e-mails vindt u steeds een uitschrijflink, maar u kan zich ook uitschrijven door contact op te nemen met info@operaballet.be.

Papieren magazine: Opera Ballet Vlaanderen vzw verstuurt u driemaandelijks een papieren magazine op basis van uw inschrijving op dat magazine, uw bezoek aan onze voorstellingen (tot drie seizoenen geleden) of wanneer u een partner bent van onze organisatie. U kan ons laten weten dat u dit magazine niet meer wilt ontvangen via info@operaballet.be.

Seizoensbrochure: Opera Ballet Vlaanderen vzw verstuurt jaarlijks een papieren seizoensbrochure op basis van uw inschrijving op die brochure, uw bezoek aan onze voorstellingen (tot drie seizoenen geleden) of wanneer u een partner bent van onze organisatie. U kan ons laten weten dat u deze brochure niet meer wilt ontvangen via info@operaballet.be.

We bewaren uw gegevens voor direct marketing gedurende 3 jaar of totdat u uw toestemming intrekt.

Uw persoonsgegevens zullen door Opera Ballet Vlaanderen vzw niet worden doorgegeven, verkocht of geruild worden voor marketingdoeleinden.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, bij verdere vragen of klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons mailen op privacy@operaballet.be.

Voor alle bijkomende informatie kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (https://www.gegevensbeschermin...).

11. COOKIEBELEID

De website van Opera Ballet Vlaanderen vzw toont een cookiemelding. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om zo de analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kan benutten. Raadpleeg voor meer informatie de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

www.operaballet.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Ook Google Analytics maakt gebruik van 'cookies'. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en daar opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. Opera Ballet Vlaanderen vzw gebruikt ook cookies voor Google Adwords Conversion Tracking (cookie vervalt na 30 dagen), Google Adwords Remarketing (cookie vervalt na 30 dagen) en de Facebook Pixel (cookie vervalt na 28 dagen).

12. WEDSTRIJDREGLEMENT

Het volledige wedstrijdreglement van Opera Ballet Vlaanderen kan je lezen op deze pagina.

13. UPDATES EN WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Opera Ballet Vlaanderen vzw kan deze privacyverklaring wijzigen of actualiseren. U kunt de wijzigingen raadplegen op de homepage van www.operaballet.be met verwijzing naar de bijgewerkte versie. Onderaan deze pagina staat steeds de datum en het versienummer. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie.

Verwerkingsverantwoordelijke
Opera Ballet Vlaanderen vzw
Van Ertbornstraat 8
2018 Antwerpen

Datum goedkeuring en 1e publicatie 19.10.2022 v2

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Volg ons